Hnojivé výrobky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003

Oznámené subjekty

Související odkazy:

Evropská unie

Informace ÚNMZ

Problematika hnojiv spadá do kompetence Ministerstva zemědělství ČR a jeho podřízené organizace Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Bližší informace zde: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/hnojiva-a-puda/hnojiva/ce-hnojiva/