Pyrotechnické výrobky

Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), nařízení vlády č. 207/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení a nařízení vlády č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh /PDF 1,6 MB/.

Zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Podle § 42 odst. 1 zákona o pyrotechnice Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zajišťuje stanovení a provádění nezbytných postupů pro oznamování oznámených subjektů Evropské komisi a jiným členským státům Unie podle tohoto zákona a provádí kontrolu oznámených subjektů.

Oznámené subjekty

Související odkazy:

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU

32013L0029 (PDF 1,08 MB)