Lanové dráhy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES

Oznámené subjekty

Související odkazy

Informace ÚNMZ

S ohledem na vyloučení lanem vlečených zařízení, u kterých se uživatelé nebo unášeče pohybují po vodě (vodní lyžařské vleky) z návrhu nařízení EP a Rady o lanových drahách zveřejňuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví výstup úkolu Plánu standardizace-Programu rozvoje zkušebnictví “Stanovení rámce požadavků pro posuzování technické a provozní bezpečnosti vodních lyžařských vleků s ohledem na specifická rizika těchto zařízení“.

Úkol byl zadán s cílem zajištění jednotného postupu autorizovaných osob. Z řešeného úkolu však vyplývá, že autorizované osoby v daném případě nemohou provádět posouzení shody dle právních předpisů vydaných k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Výstupem úkolu je DOPORUČENÝ VÝBĚR ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO POSOUZENÍ SHODY VODNÍCH LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ /PDF 396 kB/, který může sloužit tuzemským výrobcům, aby řádně provedli posouzení shody, ale i dalším zainteresovaným institucím, včetně orgánů dozoru. Pro budoucího provozovatele mohou být při povolovacím řízení v rámci pravomocí stavebních úřadů stanoveny dodatečné požadavky pro jeho instalaci v konkrétní infrastruktuře, stejně jako pro vlastní provoz v rámci pravomocí Drážního úřadu v souladu s novelou zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že v současné době se připravuje novela zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která vodní vleky staví na stejnou úroveň lyžařským vlekům. Proto bude nutné po nabytí účinnosti této novely zajistit u Drážního úřadu schválení způsobilosti vleků k provozu a požádat o vydání průkazu způsobilosti. Provozovatele, výrobce a další zainteresované upozorňujeme na stránky Drážního úřadu: https://www.ducr.cz/images/drurad/dokumenty/technici/UTZ_Metodicky_pokyn_pro_LV.pdf, kde je zveřejněn “Metodický pokyn pro schvalování způsobilosti lyžařských vleků k provozu a vydávání průkazů způsobilosti”.